Vyberte stránku

Ve své praxi advokátky, která poskytuje poradenství v oblasti online podnikání a přípravy obchodních podmínek pro online podnikatele se často setkávám s otázkami na splátkový prodej. Ráda bych vám shrnula pro a proti a dala přehledný rámec, jak na to. Nečekejte paragrafy, ale spíš praktické tipy a zamyšlení, jak to se splátkami vlastně je.  

Nastavit prodej na splátky u digitálních produktů není v zásadě z právního hlediska moc složité. Zákon (konkrétně tedy občanský zákoník, který tuto oblasti právně upravuje) nevyžaduje pro dohodu o splátkách písemnou formu. Ale je opravdu žádoucí pro domluvu mezi poskytovatelem služby (digitálního produktu) a jeho zákazníků stanovit jasný, jednoznačný a ani jednou ze smluvních stran nezpochybnitelný rámec), kterým se budou při úhradě ceny produktu ve splátkách řídit.

 

Dohoda o splátkách a její forma

Prakticky je tedy vhodné uzavřít dohodu o splátkách v následující formě:

  • Obecná úprava v obchodních podmínkách – v těch se stanoví obecný rámec pro úpravu splátek. Tedy jednak to, že takovou možnost poskytovatel služeb vůbec nabízí. Dále jak bude dohoda o splátkách uzavřena (zda v rámci objednávky bude umožněna ve formuláři, ve kterém se řeší samotný prodej, či zvlášť, na základě dohody). Pokud zvlášť, na základě dohody, tak v jaké bude formě a jak bude tato dohoda uzavřena.
  • V online prostřední není úplně praktické (a poskytovatelé to sami nechtějí) uzavírat písemné dohody. A to jak prezenční (kdy se podnikatel a jeho zákazník setkají a uzavřou dohodu o splátkách osobně), či na dálku, kdy poskytovatel zašle zákazníkovi návrh dohody, zákazník ji podepíše, zašle poskytovateli, ten dohodu opatří svým podpisem a pošle zpět zákazníkovi). Jako ideální se pak jeví obvykle forma, kdy se návrh dohody o splátkách mezi stranami sdílí v e-mailové komunikaci. V rámci e-mailové komunikace je třeba mezi stranami dospět k jednoznačnému konsensu o obsahu takové dohody, tedy smluvní strany buďto sdílí nascanovanou dohodu s podpisy smluvních stran nebo v textu e-mailu jednoznačně a přesně vyjádří svou vůli být obsahem takové dohody bezvýhradně zavázán.
  • Dále je třeba možné využít dalších kontraktačních nástrojů – zaručený elektronický podpis, domluva, zaslání dohody prostřednictvím datové schránky apod.

 

Obsah dohody o splátkách

Formu jsme tedy probrali, pojďme na obsah. Obsahem dohody o splátkách by primárně mělo být určení, jaká je cena produktu a vůle stran umožnit / hradit cenu ve splátkách. Případně sjednat navýšení při splátkovém prodeji.

Dále by v dohodě měly být upřesněny splátky (tedy vlastní splátkový kalendář), a to co do výše částky a data splatnosti jednotlivé splátky (dále také forma úhrady, není-li stanovena v obchodních podmínkách, na které by se taková dohoda o splátkách mohla či měla odkazovat). Forma úhrady u splátkového prodeje digitálních produktů bývá téměř vždy formou bankovního převo

 

Prodlení se splátkou a jeho následky

Doporučuji vyjednat u splátek podmínku, že v případě prodlení, byť s jednotlivou splátkou, se stává splatným celý dluh. Pro poskytovatele to umožňuje žádat k úhradě celou částku za poskytovaný produkt. Tedy, pokud Vám zákazník neuhradí splátku řádně a včas, můžete požadovat celou dlužnou částku a nečekáte na úhradu dalších splátek. Toto pravidlo neplatí automaticky, musíte jej do dohody o splátkách zahrnout. A pozor, platí, že jej můžete uplatnit nejpozději do splatnosti další splátky.

V případě, nebudete-li mít se zákazníkem sjednanou splatnost celého dluhu při prodlení se splátkou, platí, že je možné vymáhat vždy jen jednotlivé dlužné splátky, jinak zákazník nadále hradí splátky.

 

Nastavení splátkového kalendáře

Při stanovení splátkového kalendáře je vhodné přemýšlet o tom, co vlastně a v jaké hodnotě zákazník získává. Splátky lze nastavit rovnoměrně (každý měsíc či jiné období stejná částka, rozpočítaná po dobu splácení). Nicméně pokud se tak smluvní strany dohodnou, splátky lze rozprostřít i jiným způsobem – třeba v případě, získává-li klient na počátku doby splácení podstatnou či celou část poskytované služby (např. v případě digitálního kurzu přístup k celému obsahu a materiálům), je možné stanovit první splátku jako vyšší, třeba polovinu nebo i větší část celkové ceny. A zbytek ve splátkách dle možností zákazníka. Na to doporučuji pamatovat.

 

Důsledky prodlení

Co se stane, když zákazník přestane splácet? Jak bylo uvedeno výše, umožňuje-li v takovém případě dohoda se zákazníkem požadovat úhradu celé částky, doporučuji bezodkladně ji začít po zákazníkovi žádat k úhradě, o celé věci co nejdříve komunikovat a řešit ji. Může také dojít ke vzájemné domluvě mezi zákazníkem a poskytovatelem o změně dohody o splátkách, přenastavit splátky tak, aby je byl klient schopen splácet (prodloužit pak dobu splácení produktu).

Doporučuji v takovém případě také zvážit omezení přístupu zákazníka k digitálnímu produktu, je-li to ještě možné a předpokládají-li obchodní podmínky nebo dohoda se zákazníkem takovou možnost, a to do doby, než bude splátka či celý dluh uhrazeny.

V případě, přestane-li zákazník zcela splácet a dohoda není možná, nastává čas zvážit vymáhání pohledávky a její způsoby. Je možné, že celá věc může nakonec skončit u soudu, neboť cena digitálních produktů může být nemalá a poskytovatel si žádá vymoci částku za poskytnuté služby. Na začátku vymáhacího procesu doporučuji pokus o přímou dohodu mezi poskytovatelem a zákazníkem, pokud snaha o dohodu nepomůže (nebo je-li ze strany zákazníka dohoda opětovně zmařena), lze věc předat právnímu zástupci (tedy advokátovi), aby zahájil vymožení pohledávky u soudu (či jiného orgánu, vyhradily-li si to strany v dohodě). Advokát obvykle věc zahájí zasláním předžalobní výzvy, aby se pokusil zajistit úhradu ještě dobrovolně, smírnou cestou, před zahájením soudního řízení o vymožení pohledávky. Není-li to možné, je na místě podat žalobu na zaplacení pohledávky, ale to je již další samostatný proces, se kterým vás seznámím v některém z příštích příspěvků.

Každopádně od počátku doporučuji pečlivě ukládat a zálohovat komunikaci se zákazníkem, kterému umožníte splátkový prodej. Být v textu podmínek, prodejkách i dohodách o splátkách co nejpreciznější a při stanovení splátkového kalendáře přemýšlet o tom, jakou hodnotu a v které fázi úhrady splátek zákazník získává. Ať si sami ve snaze prodat či nepřijít o zákazníka nepodřežete větev svému podnikání a hodnotě, kterou v rámci svých digitálních produktů prodáváte.

K prokonzultování tohoto tématu, nastavení podmínek či dohod či dalších záležitostí ve vašem (nejen) online podnikání jsem k dispozici, moje stránky jsou www.stankovapartneri.cz, nebo v Katalogu podnikatelek (https://katalogpodnikatelek.cz/katalog/mgr-maria-chvajova-stankova-advokatka-pro-online-a-gdpr/).

Mária Chvajová Staňková
advokátka

Shares