Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

Provozovatel:

Marketing a software s.r.o.

Nové sady 988/2
602 00 Brno

IČO: 09677178
DIČ: CZ09677178

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 120002

(dále také jen „Provozovatel“).

 

  1. Vymezení pojmů

Provozovatel je obchodní společností, která se zabývá zejména provozem webů (http://www.marketing-svobodova.cz/, https://katalogpodnikatelek.cz/) a prodejem svých produktů. Provozovatel dále jako podporu uvedených webů a svých online produktů vede pro své uživatele facebookové skupiny.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, návštěvník webových stránek Provozovatele či člen facebookových skupin Provozovatele, který se v případě zakoupení produktů či využití služeb Provozovatele stává kupujícím v postavení spotřebitele.

Online produktem se rozumí vzdělávací a informativní služby virtuální povahy, které je možné zakoupit prostřednictvím e-shopu Provozovatele v rámci jeho webů. Po zaplacení kupní ceny uživatel obdrží k online produktu zpravidla neomezený přístup, případné odchylky Provozovatel zveřejní u podmínek prodeje jednotlivých online produktů.

Konzultací se rozumí poradenská služba poskytovaná prostřednictvím telefonického či online hovoru. Konzultaci je možné objednat prostřednictvím e-shopu Provozovatele v rámci jeho webů. Konzultace je obvykle v trvání dvou hodin. Provozovatel zveřejní případné odchylky u podmínek prodeje jednotlivých konzultací.

Katalogem se rozumí online databáze podnikatelek na webu na adrese https://katalogpodnikatelek.cz/.

 

  1. Uzavření kupní smlouvy

V případě zájmu uživatele o online produkty a konzultace Provozovatele odešle uživatel závaznou objednávku prostřednictvím formuláře v e-shopu na stránkách Provozovatele. Provozovatel obdrženou objednávku potvrdí a zašle uživateli platební údaje prostřednictvím proforma faktury. Po úhradě kupní ceny jsou uživateli zpřístupněny produkty dle podmínek jednotlivých online produktů či je mu poskytnuta konzultace v předem sjednaném termínu.

Po úhradě kupní ceny vystaví Provozovatel uživateli fakturu se zákonnými náležitostmi na sjednané produkty či konzultace.

Provozovatel si vyhrazuje, že konzultace jsou vždy placeny předem. Po provedené úhradě Provozovatel rezervuje uživateli termín konzultace, který je uživatel oprávněn zrušit až do doby 1 hodiny před sjednaným termínem konzultace. Zruší-li uživatel konzultaci ve stanovené lhůtě, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne zrušení konzultace. V případě, zruší-li uživatel konzultaci v termínu méně jak 1 hodina před sjednaným termínem konzultace či se konzultace bez zrušení termínu neúčastní, uhrazená cena propadá ve prospěch Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje, že online produkty (Magický skok v byznysu a 21denní online program) jsou vždy placeny předem. Tyto online produkty jsou vždy spuštěny v předem stanovený termín pro skupinu uživatelů. V případě, rozhodne-li se uživatel odstoupit od smlouvy během prvních pěti dnů uvedených programů po jejich spuštění, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení informace o odstoupení uživatele. Promešká-li uživatel uvedenou lhůtu k odstoupení a nebude-li se chtít online programů nadále účastnit, propadá uhrazená cena ve prospěch Provozovatele.

V případě zájmu uživatele o svou propagaci v Katalogu je možné zakoupit roční členství, které se hradí v souladu se stanoveným ceníkem předem. V ceně je propagace v rámci Katalogu, vytvoření profilu uživatele v Katalogu a dále možnost účastnit se marketingových akcí Provozovatele, budou-li vypsány.

 

  1. Facebookové skupiny

Provozovatel jako podporu pro své weby založil a administruje facebookové skupiny (JanaS. – Online pro rebelky a dále skupiny pro jednotlivé běhy programů Magický skok v byznysu a 21denní online program). Skupina JanaS. – Online pro rebelky je poskytována bezplatně, členství ve skupinách Magický skok v byznysu a 21denní online program jsou zpoplatněny v rámci zakoupených produktů. Provozovatel v rámci jednotlivých facebookových skupin stanoví pravidla chování ve skupinách, s tím, že si vyhrazuje problematické uživatele ze skupin bez náhrady vyloučit (jedná se například o případy haterů, nepovolených obchodních prezentací, osoby, které narušují spolupráci ve skupinách apod.), a to bez ohledu na to, že uživatel uhradil cenu online produktu, s nímž je členství ve skupině obvykle spojeno.

 

  1. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů

Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Provozovatel je tvůrcem databáze v rámci Katalogu. Užití díla či databáze Provozovatele bez jeho souhlasu či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům a databázi se zakazuje. Týká se to zejména nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, jejich součástmi (články, fotografiemi, grafickými prvky apod.) a databází Katalogu.

Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v případě jím poskytovaných služeb neodpovídá za ekonomický či jakýkoliv jiný výsledek podnikání a dalších aktivit uživatelů. Provozovatele při své činnosti vychází z obecně platných principů a za implementaci poskytnutých informací a výsledky takovéto činnosti je odpovědný výlučně uživatel.

Pokud mezi Prodávajícím a uživatelem v postavení spotřebitele dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, s tím, že se zavazuje novou či aktualizovanou verzi zveřejnit na svých webech vždy 5 pracovních dnů předem, aby uživatelé měli možnost se s plánovanými změnami seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 20.1.2021.

Shares